[قید]

why

/waɪ/
غیرقابل مقایسه

1 چرا برای چه، به چه دلیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: چرا
مترادف و متضاد for what
 • 1.I don't know why she isn't here.
  1. نمی‌دانم چرا او اینجا نیست.
 • 2.Why couldn't you come?
  2. چرا نمی‌توانستی بیایی؟
 • 3.Why did you choose to live in London?
  3. چرا انتخاب کردی در لندن زندگی کنی؟
 • 4.Why wait? Let's leave now.
  4. چرا صبر (کنیم)؟ بیا الان برویم.
why on earth/why ever ...
آخر چرا [نشانه عصبانیت]
 • 1. ‘I don’t want us to be seen together.’ ‘Why ever not?’
  1. «من نمی‌خواهم ما با همدیگر دیده شویم.» «آخر چرا نه؟»
 • 2. Why on earth didn’t you ask me to help?
  2. آخر چرا از من نخواستی کمکت کنم؟
why not?
چرا که نه؟ [برای بیان موافقت]
 • ‘We could invite John and Barbara.’ ‘Yes, why not?’
  «می‌توانیم "جان" و "باربارا" را دعوت کنیم.» «آره، چرا که نه؟»
why not?
چرا نه؟
 • ‘I won’t be able to come into work tomorrow.’ ‘Why not?’
  «من فردا نمی‌توانم به سر کار بیایم.» «چرا نه [نمی‌توانی]؟»
why somebody?
چرا کسی؟ [برای بیان گله و شکایت]
 • Why me? Why can’t someone else drive you?
  چرا من؟ چرا یک نفر دیگر نمی‌تواند تو را برساند؟
why oh why ...?
آخر چرا [برای بیان پشیمانی یا عصبانیت]
 • 1. Why oh why did I say those horrible things?
  1. آخر چرا آن حرف‌های بسیار بد را زدم؟
 • 2. Why oh why do people keep leaving the door open?
  2. آخر چرا همه در را باز می‌گذارند؟
why doesn’t somebody do something?
[برای پیشنهاد دادن]
 • Why don’t you bring over a video for us to watch?
  برای ما یک ویدیو [فیلم] می‌آوری که تماشا کنیم؟
the reason why
دلیل اینکه
 • The reason why the injection needs repeating every year is that the virus changes.
  دلیل اینکه این تزریق باید هر سال تکرار شود [مجدداً انجام شود]، این است که آن ویروس تغییر می‌کند.
کاربرد واژه why به معنای چرا
معادل واژه why در فارسی "چرا" است. why کلمه‌ای پرسشی است که برای پرسیدن هدف یا دلیل چیزی استفاده می‌شود. مثال:
"?Why couldn't you come" (چرا نمی‌توانستی بیایی؟)
[حرف ندا]

why

/waɪ/

2 اوه [بیان تعجب]

old use
 • 1.Why Jane, it's you!
  1. اوه، جین، تویی!
 • 2.Why, it's easy—a child could do it!
  2. اوه، کار ساده‌ای است؛ بچه هم می‌تواند انجامش دهد!
کاربرد واژه why به معنای اوه
واژه why در زبان انگلیسی آمریکایی برای بیان تعجب، شگفتی، تمام شدن صبر و حوصله و ... استفاده می‌شود. البته این کاربرد اکنون قدیمی محسوب شده و دیگر کاربردی ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان