[اسم]

wood

/wʊd/
قابل شمارش

1 چوب

مترادف و متضاد lumber planks timber
 • 1.He gathered some wood to build a fire.
  1 . او کمی چوب برای آتش درست کردن جمع کرد.
 • 2.The box is made of wood and it's very heavy.
  2 . آن جعبه از چوب ساخته شده و خیلی سنگین است.

2 جنگل

a large wood
یک جنگل بزرگ
 • About a mile to the west of town he came upon a large wood.
  تقریبا یک مایل دورتر از شهر به سمت غرب، او به یک جنگل بزرگ رسید.
a walk in the woods
پیاده‌روی در جنگل
 • We went for a walk in the woods after lunch.
  ما بعد از نهار به یک پیاده‌روی در جنگل رفتم.

3 چوب گلف (دارای سر بزرگ و چوبی)

 • 1.Woods have longer shafts.
  1 . چوب‌های گلف دسته بلندتری دارند.

4 وود (نام خانوادگی) (Wood)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان