[ضمیر]

yours

/jʊrz/

1 [ضمیر ملکی دوم شخص] مال شما

معادل ها در دیکشنری فارسی: مال تو
 • 1.I have something of yours.
  1. یک چیز شما پیش من است.
 • 2.Is this pen yours?
  2. این خودکار مال شماست؟
 • 3.Unfortunately, my legs aren't as long as yours.
  3. متاسفانه، پاهای من به بلندی پاهای شما نیست.

2 قربان شما (در پایان نامه) با احترام

 • 1.Sincerely Yours, Mary.
  1. با کمال احترام، "ماری".
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان