[فعل]

siéger

فعل گذرا و ناگذر

1 (در محلی) تشکیل جلسه دادن

2 جای گرفتن حضور یافتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان