[اسم]

le siècle des Lumières

/sjˈɛkl de- lymjˈɛʁ/
قابل شمارش مذکر

1 عصر روشنگری

  • 1.Savant, sociologue et philosophe, Montesquieu fait partie des grands penseurs du siècle des lumières.
    1. مونتسکیو دانشمند، جامعه شناس و یکی از بزرگترین اندیشمندان عصر روشنگری محسوب می‌شود.
عصر روشنگری چیست؟
جنبشی فکری و فلسفی در تاریخ تفکر غرب بود که از میانه‌های سدهٔ هفدهم آغاز شد و تا پایان سدهٔ هجدهم ادامه داشت. این جنبش انقلاب‌های عظیمی را در علم و فلسفه به وجود آورد که در نهایت باعث از میان‌رفتن کامل جهان‌بینی قرون وسطایی شد. اهداف اصلی متفکران روشنگری آزادی، پیشرفت، دلیل، مدارا، و پایان دادن به سوء استفاده از کلیسا و دولت بود. در فرانسه، اساس آموزه‌های روشنفکران، (Lumières) آزادی فردی و مدارای مذهبی، در تقابل با پادشاهی مطلقه و تعصبات ثابت کلیسای کاتولیک روم بود. روشنگری با افزایش تجربه گرایی، دقت علمی و تقلیل گرایی، همراه با افزایش بازجویی از مذهب مشخص شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان