[صفت]

abergläubisch

قابل مقایسه

1 خرافی خرافاتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان