[اسم]

die Abfahrt

/ˈapfaːɐt/
قابل شمارش مونث
[جمع: Abfahrten] [ملکی: Abfahrt]

1 حرکت عزیمت

مترادف و متضاد Abreise Fahrtbeginn Start Ankunft
  • 1.Abfahrt ist um 7.00 Uhr.
    1. حرکت ساعت 7 است.
  • 2.Es bleiben uns noch zwanzig Minuten bis zur Abfahrt.
    2. ما هنوز 20 دقیقه وقت تا حرکت داریم.
  • 3.Vor der Abfahrt rufe ich an.
    3. من پیش از حرکت تماس می‌گیرم.
کاربرد واژه Abfahrt به‌معنای حرکت
واژه "Abfahrt" برای نشان‌دادن عمل حرکت یا عزیمت استفاده می‌شود. از این واژه معمولاً برای اشاره به زمان حرکت قطار یا ماشین استفاده می‌شود. در تابلوهای اعلام زمان رسیدن و حرکت وسایل نقلیه، از Abfahrt برای نشان دادن زمان حرکت استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید که از این واژه نباید برای پیاده یا خارج‌شدن از جایی و پیاده‌رفتن استفاده کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان