[فعل]

abfallen

فعل گذرا و ناگذر

1 باقی ماندن رسیدن

2 بازگشتن روگردان شدن، جدا شدن

3 سرازیر شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان