[فعل]

abfegen

فعل گذرا
[گذشته: fegte ab] [گذشته: fegte ab] [گذشته کامل: abgefegt] [فعل کمکی: haben ]

1 جارو زدن جارو کشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان