[فعل]

abfassen

فعل گذرا و ناگذر

1 تنظیم کردن نوشتن

2 گیر انداختن به چنگ آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان