[فعل]

abfertigen

فعل گذرا و ناگذر

1 آماده ارسال کردن فرستادن

2 راه انداختن خدمت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان