[فعل]

abfinden

فعل گذرا و ناگذر

1 غرامت پرداختن جبران کردن، راضی کردن

2 توافق کردن راضی بودن (sich abfinden)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان