[فعل]

abfließen

فعل گذرا و ناگذر

1 جاری شدن روانه شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان