[فعل]

abfliegen

/ˈapˌfliːɡən/
فعل ناگذر
[گذشته: flog ab] [گذشته: flog ab] [گذشته کامل: abgeflogen] [فعل کمکی: haben & sein ]

1 راهی شدن (با هواپیما) حرکت کردن

مترادف و متضاد fortfliegen losfliegen wegfliegen anfliegen
  • 1.Das Flugzeug ist schon abgeflogen.
    1 . هواپیما تا حالا حرکت کرده‌است.
  • 2.Wann fliegst du ab?
    2 . کی حرکت می کنید؟ [هواپیما کی پرواز می کند؟]
کاربرد واژه abfliegen به معنای راهی شدن
از فعل abfliegen برای اشاره به عزیمت یا خروج با هواپیما استفاده می شود. abfliegen در واقع شروع یک مسافرت با هواپیما را نشان می دهد. توجه داشته باشید که نباید از abfliegen برای سفرهای غیر هوایی (قطار، ماشین، پیاده) استفاده کرد.
abfliegen همچنین برای اشاره به لحظه جداشدن هواپیما از زمین (تیک آف) هم استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان