[حرف ربط]

aber

/ˈaːbɐ/

1 اما

مترادف و متضاد dagegen doch hingegen jedoch
 • 1. Es lag sehr viel Schnee, aber Enzo ist trotzdem mit dem Motorrad gefahren.
  1 . خیلی برف آمده بود، اما "انزو" با این حال با موتورسیکلت می‌راند.
 • 2. Es war sehr schön. Jetzt muss ich aber gehen.
  2 . این خیلی دلپذیر بود، اما حالا من باید بروم.
 • 3. Heute kann ich nicht, aber morgen ganz bestimmt.
  3 . امروز نمی‌توانم، اما فردا حتما.
 • 4. Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden.
  4 . من معمولا در دفتر هستم، اما فقط برای زمان کوتاهی.
 • 5. Ich würde gerne kommen, aber es geht leider nicht.
  5 . من دوست داشتم بیایم، اما متاسفانه نمی‌شود.
 • 6. Wir haben nur eine kleine Wohnung, sind aber damit zufrieden.
  6 . ما فقط یک آپارتمان کوچک داریم، اما از آن راضی هستیم.
کاربرد واژه aber به معنای اما
واژه aber در این کاربرد معنای خیلی نزدیکی با "اما" در فارسی دارد. از aber برای نشان دادن یک تضاد یا تقابل استفاده می شود. به جمله زیر توجه کنید:
"Ich gehe, aber du bleibst hier" (من می روم، اما تو اینجا بمان.)
در این جمله aber بر تضاد بین این دو تاکید می کند. از aber همچنین گاهی برای اضافه کردن توضیحات اصلاحی استفاده می شود، مثلا:
"Wir haben nur eine kleine Wohnung, sind aber damit zufrieden" (ما فقط یک آپارتمان کوچک داریم، اما از آن راضی هستیم.)
aber در این جمله نشان میدهد که با وجود شرایط گفته شده ما راضی هستیم.

2 واقعاً البته که، [نشانه تاکیدی]

مترادف و متضاد und zwar wirklich
 • 1. Komm her, aber zügig!
  1 . بیا، سریع! [سریع باش!]
aber ja!/aber gern!/...
البته!/با کمال میل!/...
 • Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? – Aber ja, sehr gern.
  می توانم شما را به یک قهوه دعوت کنم؟ - البته، با کمال میل.
aber groß/schön/gut/...
واقعا (خیلی) بزرگ/زیبا/خوب/...
 • 1. Das war aber ein großes Fest!
  1. این واقعا مهمانی بزرگی بود!
 • 2. Der Film war aber heftig!
  2. فیلم واقعا خشن بود.
کاربرد واژه aber به معنای واقعا
aber در این کاربرد معادل دقیقی در فارسی ندارد. در این کاربرد aber به نوعی یک نشانه تاکیدی است که یک صفت را تقویت می کند. گاهی aber در این کاربرد تاحدی غافلگیری را می رساند. به جمله زیر توجه کنید:
"!Das war aber ein großes Fest" (این یک مهمانی بزرگ بود!)
در این جمله aber بر روی صفت groß (بزرگی) تاکید ایجاد می کند و تا حدی می رساند که گوینده از این بزرگی غافلگیر شده. ما گاهی برای نشان دادن همین معنی از "واقعا" استفاده می کنیم. (این واقعا مهمانی بزرگی بود!)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان