[فعل]

achten

/ˈaxtən/
فعل ناگذر
[گذشته: achtete] [گذشته: achtete] [گذشته کامل: geachtet] [فعل کمکی: haben ]

1 توجه کردن مراقب بودن

مترادف و متضاد achtgeben beachten berücksichtigen missachten
auf etwas (Akk.) achten
به چیزی توجه کردن [مراقب بودن]
 • 1. Achten Sie auf diesen Mann!
  1. مراقب این مرد باش!
 • 2. Achten Sie nicht auf ihn!
  2. به او توجه نکن!
 • 3. Während seines Vortrags achtete er kaum auf seine Zuhörer.
  3. او در زمان سخنرانی‌اش به ندرت به شنوندگانش توجه می‌کرد.
darauf achten, dass...
به چیزی توجه کردن که...
 • Achten Sie bitte darauf, dass Sie abschließen, wenn Sie gehen.
  لطفا به این توجه کن که وقتی می‌روی در هم ببندی.
Achtung!
توجه!

2 توجه کردن

jemanden achten
به کسی توجه کردن
 • Alle achten ihn wegen seiner Iangen Berufserfahrung.
  همه به او به علت تجربه کاری طولانی مدتش توجه می‌کنند.
jemanden viel/wenig/... achten
به کسی زیاد/کم/... توجه کردن
 • Ich achte ihn wenig.
  من به او کم توجه می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان