[فعل]

achtgeben

/ˈaχtˌɡeːbn̩/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: gab acht] [گذشته: gab acht] [گذشته کامل: achtgegeben] [فعل کمکی: haben ]

1 مواظب بودن مراقبت کردن

مترادف و متضاد aufpassen
  • 1.Gib gut auf dich Acht!
    1. لطفا مواظب خودت باش!
کاربرد فعل achtgeben به معنای مواظب بودن
فعل achtgeben تا حد زیادی معنایی نزدیک به "حواس جمع بودن" و "مواظب بودن" دارد. achtgeben یعنی در مقابل حوادث و اتفاقات آماده باشید. این فعل می تواند برای خود فرد استفاده شود "Wir müssen achtgeben" (باید حواسمان جمع باشد) یا برای دیگران استفاده شود "auf sie achtgeben" (از او مراقبت کردن).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان