[عدد]

achtzehn

/ˈaχʦeːn/

1 هجده [عدد 18]

  • 1. Ich habe im Alter von achtzehn Jahren Auto fahren gelernt.
    1 . من در سن 18 سالگی راندن ماشین را یاد گرفتم. [رانندگی یاد گرفتم.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان