[عدد]

achtzehn

/ˈaχʦeːn/

1 هجده [عدد 18]

  • 1.Ich habe im Alter von achtzehn Jahren Auto fahren gelernt.
    1. من در سن هجده سالگی رانندگی را یاد گرفتم.
  • 2.Wir werden Mutter achtzehn Tage lang nicht sehen.
    2. ما مادر را هجده روز نخواهیم دید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان