[صفت]

achtzehnjährig

قابل مقایسه

1 هجده ساله هجده سال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان