[صفت]

achtzigste

/ˈaχʦɪçstə/
غیرقابل مقایسه

1 هشتادمین هشتادم

  • 1.das achtzigste Lebensjahr
    1. هشتادمین سال زندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان