[اسم]

die Achtzigerjahre(pl)

/ˈaxtsɪɡɜjˌɑːrə/
قابل شمارش جمع

1 دهه هشتاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان