[اسم]

die Achtung

/ˈaxtʊŋ/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Achtung]

1 اخطار مراقب باش!

مترادف و متضاد Achtung Aufmerksamkeit Beachtung Behandlung
  • 1.Achtung! Das dürfen Sie nicht tun.
    1. اخطار! شما اجازه ندارید این را انجام دهید.
کاربرد واژه Achtung به معنای اخطار
Achtung در معنای کلی به معنای "توجه" است. اما به صورت گسترده‌ای به عنوان یک حرف ندا برای هشدار دادن استفاده می‌شود. زمانی‌که کسی با Achtung به شما اخطار داد احتمالا شرایط خاصی در اطراف شما وجود دارد که باید توجه خود را در مورد آن بیشتر کنید.
از Achtung بر روی تابلوهای مختلف با همین معنی استفاده می‌شود.

2 احترام

  • 1.Die Professorin hat sich die Achtung ihrer Studenten verdient.
    1. استاد احترام دانشجویانش را به‌دست آورد.
  • 2.Dieser Kriminelle hat keine Achtung vor dem Gestz.
    2. این مجرم هیچ احترامی به قانون نمی‌گذارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان