[اسم]

die Achtlosigkeit

قابل شمارش مونث

1 بی توجهی بی اعتنایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان