[صفت]

achtzehnte

/ˈaχˌʦeːntə/
غیرقابل مقایسه

1 هجدهمین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان