[صفت]

achtzigjährig

قابل مقایسه

1 هشتاد سال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان