[فعل]

adeln

فعل گذرا و ناگذر

1 شریف گردانیدن به مرتبه اشرافیت رساندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان