[فعل]

addieren

فعل گذرا و ناگذر

1 جمع زدن جمع کردن

2 افزودن اضافه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان