[فعل]

ankreuzen

/ˈankrɔytsn/
فعل گذرا
[گذشته: kreuzte an] [گذشته: kreuzte an] [گذشته کامل: angekreuzt] [فعل کمکی: haben ]

1 علامت زدن تیک زدن

etwas (Akk.) ankreuzen
چیزی را علامت زدن
  • Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen.
    روی فرم باید در بیشتر موارد چیزی را تیک بزنید.
etwas (Akk.) mit der richtigen Antwort ankreuzen
با جواب درست علامت زدن
  • Ich kreuzte das Kästchen mit der richtigen Antwort an.
    من کادر را با جواب درست علامت زدم.
کاربرد واژه ankreuzen به معنای علامت زدن
"ankreuzen" در معنای دقیق یعنی (علامت زدن) با هدف مشخص کردن یک انتخاب؛ این علامت ممکن است ضربدر یا تیک باشد. معمولاً در فرم‌های اداری محل‌هایی وجود دارد که شما باید با علامت‌زدن چیزی را مشخص کنید (مثلاً جلوی جنسیت خود علامت بزنید).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان