[اسم]

die Ankündigung

/ˈanˌkʏndɪɡʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ankündigungen] [ملکی: Ankündigung]

1 اطلاعیه اعلان، خبر

مترادف و متضاد Bekanntgabe Kundgabe
  • 1. Der Inspektor kam ohne Ankündigung.
    1 . بازرس بدون هیچ خبری آمد.
  • 2. Die Mitarbeiter versammelten sich für eine wichtige Ankündigung.
    2 . کارمندان برای یک اطلاعیه مهم جمع شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان