[فعل]

anlassen

فعل گذرا و ناگذر

1 راه انداختن

2 روشن گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان