[فعل]

anlaufen

فعل گذرا و ناگذر

1 شروع شدن

2 اکران شدن

3 کدر شدن

4 بخار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان