[فعل]

arbeiten

/ˈarbaitn/
فعل ناگذر
[گذشته: arbeitete] [گذشته: arbeitete] [گذشته کامل: gearbeitet] [فعل کمکی: haben ]

1 کار کردن

مترادف و متضاد beruflich tätig sein beschäftigt sein einen Beruf ausüben erholen faulenzen
 • 1.Die Anlage arbeitet nicht.
  1. این دستگاه کار نمی‌کند.
 • 2.Wo arbeiten Sie?
  2. شما کجا کار می‌کنید؟
als etwas arbeiten
به عنوان چیزی کار کردن
 • Er arbeitet als Lehrer.
  او به عنوان معلم کار می‌کند.
in irgendwo (Dat.) arbeiten
در جایی کار کردن
 • Arzu arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus.
  "آرزو" به عنوان پرستار در بیمارستان کار می‌کند.
bei einer Firma/einem Betrieb/... arbeiten
با شرکتی/کارخانه‌ای/... کار کردن
 • Sie arbeitet bei X-media.
  او با شرکت ایکس-مدیا کار می‌کند.
gut/schlecht/fleißig/schwer... arbeiten
خوب/بد/کوشا/سخت... کار کردن
 • Er arbeitet sehr sorgfältig.
  او خیلی با دقت کار می‌کند.
an etwas (Dat.) arbeiten
روی چیزی کار کردن
 • an einem Roman arbeiten
  روی یک رمان کار کردن
(Zeit) arbeiten
(زمانی را) کار کردن
 • Er arbeitet heute bis 16 Uhr.
  او امروز تا ساعت 16 کار می‌کند.
körperlich/geistig arbeiten
بدنی/ذهنی کار کردن
mit etwas (Dat.) arbeiten
با چیزی کار کردن
 • mit den Händen arbeiten
  با دستان کار کردن
Vollzeit/Teilzeit arbeiten
تمام وقت/پاره‌وقت کار کردن
 • an der Lösung eines Problems arbeiten
  روی راه‌حل یک موضوع کار کردن
für etwas (Akk.) arbeiten
برای چیزی کار کردن
sich müde/krank arbeiten
تا سر حد خستگی/بیماری کار کردن

2 حرکت کردن رفتن (sich arbeiten)

مترادف و متضاد sich fortbewegen sich schleppen
durch den Schnee/... arbeiten
از میان برف/... (به‌زحمت) رفتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان