[اسم]

der Augapfel

قابل شمارش مذکر

1 تخم چشم کره چشم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان