[اسم]

das Auge

/ˈaʊ̯ɡə/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Augen] [ملکی: Auges]

1 چشم

  • 1. Er hat blaue Augen.
    1 . او چشم‌هایی آبی دارد.
  • 2. Meine beiden Kinder haben blaue Augen.
    2 . هر دو بچه من چشمانی آبی دارند.
کاربرد واژه Auge به معنای چشم
واژه "Auge" در این کاربرد به معنای (چشم) است. چشم یکی از اعضای بدن است که از طریق آن انسان قادر به دیدن می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان