[اسم]

die Auf­schnitt­plat­te

/aʊfʃnɪtplatə/
قابل شمارش مونث
[جمع: auf­schnitt­plat­ten] [ملکی: auf­schnitt­plat­te]

1 ظرف ورقه کالباس، پنیر و غیره

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان