[اسم]

der Augenarzt

/ˈaʊɡənˌaɾtst/
قابل شمارش مذکر

1 چشم‌پزشک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان