[اسم]

das Augenlid

/ˈaʊ̯ɡŋ̍ˌliːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Augenlider] [ملکی: Augenlid(e)s]

1 پلک

  • 1. Das rechte Augenlid tut weh.
    1 . پلک راست درد می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان