[فعل]

baumeln

/bˈaʊməln/
فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 آویزان بودن تاب خوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان