[اسم]

der Baum

/baʊ̯m/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bäume] [ملکی: Baum(e)s]

1 درخت

  • 1.Der Baum ist über 80 Jahre alt.
    1. این درخت بیش از 80 سال سن دارد.
  • 2.Vorsicht, fahr nicht an den Baum!
    2. مواظب باش، به سمت درخت رانندگی نکن!
  • 3.Wir haben zwei Bäume im Garten.
    3. ما دو درخت در باغچه داریم.
کاربرد واژه Baum به معنای درخت
Baum معنایی بسیار نزدیک به "درخت" در فارسی دارد. Baum یا درخت برای اشاره به دسته ای از گیاهان استفاده می‌شود که دارای بخشهای مشخصی مانند: ریشه، تنه، ساقه و برگ باشند.
در آلمانی مشابه فارسی از واژه Baum گاهی برای اشاره به ساختارهای درخت‌گونه هم استفاده می‌شود، مثلا "Baumdiagramm" (دیاگرام درختی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان