[صفت]

baulich

قابل مقایسه

1 ساختمانی ساختاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان