[اسم]

das Bauhaus

/bˈaʊhaʊs/
قابل شمارش خنثی

1 باهاوس (سبک معماری)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان