[اسم]

das Bauernhaus

/ˈbaʊ̯ɐnˌhaʊ̯s/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Bauernhäuser] [ملکی: Bauernhauses]

1 خانه روستایی خانه دهقانی

  • 1.Das Bauernhaus stand einsam zwischen den Feldern.
    1. خانه روستایی به تنهایی در بین مزارع قرار گرفته‌است.
  • 2.Das große Bauernhaus
    2. خانه دهقانی بزرگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان