[اسم]

das Bauernbrot

/ˈbaʊ̯ɐnˌbʁoːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Bauernbrote] [ملکی: Bauernbrot(e)s]

1 نان خانگی نان محلی

  • 1.Der Bauer verkauft sein Bauernbrot auf dem Markt.
    1. کشاورز نان خانگی‌اش را در بازار می‌فروشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان