[اسم]

der Bauch

/baʊ̯x/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bäuche] [ملکی: Bauch(e)s]

1 شکم دل

  • 1. Mir tut der Bauch weh.
    1 . شکمم درد می‌کند.
  • 2. Seit gestern tut mir der Bauch weh.
    2 . از دیروز شکمم درد می‌کند.
کاربرد واژه Bauch به معنای شکم
واژه Bauch معنایی مشابه "شکم" در فارسی دارد. از Bauch برای اشاره به شکم، معده یا دل استفاده می‌شود. Bauch معمولا به قسمت بیرونی شکم (منطقه زیر جناق سینه) اشاره می‌کند، مثلا: "dicker Bauch" (شکم چاق)
البته Bauch می‌تواند به معنای معده (عضو داخلی بدن) هم باشد، مثلا "jemandem tut der Bauch weh" (معده کسی درد کند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان