[فعل]

bauen

/ˈbaʊ̯ən/
فعل گذرا
[گذشته: baute] [گذشته: baute] [گذشته کامل: gebaut] [فعل کمکی: haben ]

1 ساختن بنا کردن

  • 1.Das Haus ist 1952 gebaut worden.
    1. این خانه در 1952 ساخته شد.
  • 2.Mein Nachbar hat ein Haus gebaut.
    2. همسایه من یک خانه ساخته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان