[فعل]

sich bewölken

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 ابری شدن ابرآلود شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان