[جمله]

Bis 11 Uhr.

/bɪs ɛlfpʊŋkt uːɐ/

1 تا (ساعت) 11.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان