[عبارت]

Bis bald

/bɪs balt/

1 تا بعد [خداحافظی] به زودی میبینمت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان