[اسم]

der Biss

قابل شمارش مذکر

1 گاز نیش

2 اشتیاق (ورزش) عطش (ورزش)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان