[ضمیر]

bisschen

/ˈbɪsçən/

1 کمی اندکی

ein bisschen
کمی
  • 1. Ich bin ein bisschen sauer.
    1. من کمی عصبانی هستم.
  • 2. Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch.
    2. من انگلیسی، فرانسه و کمی آلمانی صحبت می‌کنم.
  • 3. Ich will ein bisschen spazieren gehen.
    3. من می‌خواهم کمی به پیاده‌روی بروم.
کاربرد واژه bisschen به معنای مقدار کم
از واژه bisschen معمولاً در ساختار "ein bisschen" و به معنای "یک ذره" استفاده می‌شود. از bisschen معمولاً برای اشاره به اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
".Ich will ein bisschen spazieren gehen" (من می‌خواهم کمی به پیاده‌روی بروم.)
گرچه استفاده از bisschen به تنهایی کمتر صورت می‌گیرد اما ممکن است. به مثال زیر توجه کنید:
".Das bisschen Geld kann uns nicht weiterhelfen" (این مقدار کم پول نمی‌تواند به ما کمک کند.)
زمانی bisschen به‌صورت عبارت "kein bisschen" به کار می‌رود به معنای "هیچ" است. به مثال زیر توجه کنید:
".Er hat kein bisschen Zeit für mich" (او هیچ زمانی برای من نداشت)
"kein bisschen" در معنای عمیق به معنای "حتی اندکی ... هم ندارد است" پس جمله بالا را می‌توان اینطور هم ترجمه کرد "او حتی اندکی هم برای من وقت نداشت."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان